Darovací smlouva – věcný dar

Darovací smlouva – věcný dar

Smluvní strany
…………………………………………………
IČO ………………………………………….
se sídlem …………………………………..
zastoupená …………………………………
(dále jen „dárce“)

a

………………………………………………..
IČO ………………………………………….
se sídlem …………………………………..
zastoupená …………………………………
bankovní spojení: …………………………
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají podle ustanovení § 628 a násl. občanského zákoníku tuto

darovací smlouvu

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí věcného daru v hodnotě ………..,- (slovy) Kč.

2. Darem je…………………………………………………………………………………………………

3. Místem určení předmětného daru je ………………………………………………………………

4. Obdarovaný prohlašuje, že dar bude používán výhradně v místě určení a nebude darován ani prodán třetí osobě.

5. Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení bodu 4 této smlouvy.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

7. Obě smluvní strany stvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V ………………….. dne ………………..……………….

 

Dárce: ……………………………………………… Obdarovaný: ……………………………………