Žaloba na náhradu zisku ušlého z důvodu prodlení s provedením díla

Žaloba na náhradu zisku ušlého z důvodu prodlení s provedením díla

 

Soudu v ………………………….

Žalobce: ………………………..
.
Žalovaný: ………………………
o náhradu ušlého zisku

I.
Smlouvou ze dne ………….. uzavřenou podle § 536 a násl. obch. zák. se žalovaný zavázal, že pro žalobce provede ………………………..Dobu plnění dohodli účastníci smlouvy do ……………………
Důkaz: Smlouva ze dne …………………….
II.
Žalovaný svou povinnost předat předmět díla včas nesplnil; k předání předmětu díla došlo až ………………….. Tím vznikla žalobci škoda spočívající v ušlém zisku …………………… Nárok na úhradu tohoto ušlého zisku žalobce při předání předmětu díla neuznal, což zachytili účastníci v zápise o předání.
Důkaz: Zápis o převzetí předmětu díla ze dne ……………………..
Znalecký posudek o zisku ……………………
III.
Proto žalobce navrhuje, aby ………. soud ……………. vydal tento

rozsudek:

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu ušlého zisku ………………Kč.

Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši . …………………. Kč.
V ………………dne ……………………

Přílohy:
dle textu