Výpověď pojištění

Výpověď pojištění

Pojišťovna …………………………..
IČ: ……………………………………
………………………………………..

 

Věc: Výpověď pojištění
Dne ………………………. jsem u vás uzavřel smlouvu na sdružené pojištění domácnosti č. …………………….. Bylo dohodnuto jednoroční pojistné období od ………………….
Ve smyslu § 800 odst. 1 obč. zák. vypovídám pojištění z uvedené smlouvy. Pojištění zanikne ke konci nynějšího pojistného období, tedy dnem ………………..

.
V……………………………..

………………………………………