Smlouva o půjčce

Smlouva o půjčce

 

Věřitel

jméno …………………, r.č. ……………………….bytem ……………………
Dlužník

jméno …………………, r.č. ……………………….bytem ……………………

 

 

Čl. 1
Předmět smlouvy

Věřitel půjčuje dlužníkovi peněžní prostředky ve výši ……… Kč. Věřitel předal tyto peněžní prostředky dlužníkovi v hotovosti při podpisu smlouvy, což dlužník svým podpisem pod touto smlouvou potvrzuje.
Čl. 2
Splatnost

Dlužník se zavazuje peněžní prostředky věřiteli vrátit, a to nejpozději do ………… Dlužník se dále zavazuje zaplatit věřiteli úroky z půjčené částky ve výši ……… Úroky jsou splatné společně s jistinou. V případě částečného plnění se každé plnění započítává nejprve na jistinu, až poté na úroky.
Čl. 3
Závěrečná ujednání

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každý z účastníků po jednom.
Veškeré změny a doplňky lze platně sjednat pouze písemnou formou.
Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy účastníků obecně platnými předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
V ………… dne …………..
Podpisy: ……………………… ………………………

(věřitel) (dlužník)