Smlouva o nájmu hrobového místa

Smlouva o nájmu hrobového místa

 

Smlouva č. … o nájmu hrobového místa
uzavřená podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 479/2001 Sb.
(dále jen “zákon”)
Smluvní strany:

Název obce, IČO, kým je obec zastoupená (jméno a funkce zastupující osoby), sídlo, číslo účtu

(dále jen pronajímatel)

(v  případě zmocnění jiné osoby je třeba uvést údaje o jiném oprávněném subjektu)

a

paní, pan
jméno: příjmení: rodné číslo:
adresa trvalého pobytu: PSČ:
v případě právnické osoby její název, sídlo, IČO, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, kým je osoba zastoupená (uváděné jméno a funkce zastupující osoby musí odpovídat zápisu v obchodním rejstříku)

(dále jen nájemce)

uzavírají smlouvu o nájmu hrobového místa na dobu od …….. do ……..
I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zřízení nájmu k hrobovému místu
na veřejném pohřebišti (dále jen “pohřebiště”) :
skupina: řada: číslo hrobu: plocha: m2
Text je třeba diferencovat podle konkrétního typu hrobového místa, které může být určeno pro zřízení hrobu nebo hrobky, nebo může jít i o vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren.

2. Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a ze služeb spojených s nájmem. Cena je splatná předem na celou dobu trvání nájmu.

3. Cena za nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši:
Text je třeba upřesnit podle daného případu
a) pro hrobové místo nebo urnové místo celkem …..,- Kč/m2/rok, z toho:
– nájemné ….,- Kč/m 2/rok,
– služby s nájmem spojené … ,- Kč/m2/rok,
b) pro hrobky a pro urnové místo v urnovém háji celkem …,- Kč/m2/rok, z toho:
– nájemné …,-Kč/m2/rok,
– služby s nájmem spojené …,-Kč/m2/rok,
c) pro vsyp: jednotná cena …..,-Kč/10 let,
d) pro místo v kolumbáriu (pro uložení maximálně 2 uren) ….,-Kč/10 let.
II.
Povinnosti pronajímatele

A. Pronajímatel se zavazuje:

1. Předat nájemci k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo.
Jde-li o vsyp, je třeba text upravit, neboť v takovém případě je vyznačeno toto místo pouze v dokumentaci vedené provozovatelem pohřebiště.

Následující ustanovení odst. 2 lze užít, pokud je řád pohřebiště vydán
· jiným opatřením v samostatné působnosti obce, nebo
· obecně závaznou vyhláškou obce, přičemž obec neprovozuje pohřebiště prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby ve smyslu § 18 odst. 2 zákona o pohřebnictví.

Následující ustanovení čl. 2 nelze použít, pokud by obec vydala řád pohřebiště obecně závaznou vyhláškou a provozovala pohřebiště prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby.
Řád pohřebiště by v takovém případě neměl neobsahovat “Povinnosti správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst” (viz text k odst. 1 čl. 5 vzorového řádu) a bylo by třeba je řešit ve smlouvě mezi provozovatelem pohřebiště (obcí) a jinou právnickou nebo fyzickou osobou (správcem) a návazně začlenit v plném znění do  této smlouvy o nájmu, tzn. např. převzít ze vzorového řádu veřejného pohřebiště ustanovení
· čl. 5 bodu 1 písm. b) spolu se zněním čl. 9
· čl. 5 odst. 1 písm. c)
· čl. 5 odst. 2.

2. Umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených řádem pohřebiště platným pro (místně upřesnit) a umožnit nájemci užívání hrobového místa a zařízení pohřebiště v souladu s tímto řádem.

B. Pronajímatel nezodpovídá za škody způsobené na hrobovém zařízení třetí osobou nebo vyšší mocí.

III.
Povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s řádem pohřebiště platným pro (místně upřesnit).
Následující ustanovení odst. 2 lze užít jen tehdy, pokud je řád pohřebiště vydáván jiným opatřením obce v samostatné působnosti obce a nikoli obecně závaznou vyhláškou (v případě vydání řádu pohřebiště obecně závaznou vyhlášku by bylo třeba zde uvést v plném rozsahu znění článku 6 vzorového řádu veřejného pohřebiště upravující povinnosti nájemce hrobového místa a naopak je neuvádět v řádu veřejného pohřebiště). Odůvodnění tohoto postupu vyplývá z textu uvedeného před článkem 6 vzorového řádu.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v rozsahu a způsobem upraveným řádem pohřebiště platným pro (místně upřesnit) a plnit další povinnosti nájemce hrobového místa tímto řádem upravené.
3. V případě dalšího pohřbu lidských pozůstatků na propůjčené hrobové místo uzavřít novou smlouvu nebo doplnění k této smlouvě.
IV.
Ostatní ustanovení

1. Nájemce hrobového místa souhlasí s tím, aby údaje vedené podle § 21 zákona v  evidenci pohřebiště byly použity k zasílání informací souvisejících s užíváním hrobového místa oprávněným osobám.

2. Ve věcech této smlouvy s výjimkou jejího měnění, doplňování nebo ukončení je oprávněn za pronajímatele jednat (jméno, adresa fyzické osoby nebo název a sídlo právnické osoby, pokud jejím prostřednictvím obec pohřebiště provozuje, IČO, bankovní spojení ).

3. K převzetí písemností týkajících se této smlouvy je oprávněn také nájemcem zmocněný zástupce (jméno, adresa).
V zájmu preventivního informování nájemce lze doplnit jako samostatný bod 4 obecnou zásadu:
“Pokud se písemnost doručuje do vlastních rukou na adresu nájemce uvedenou v záhlaví smlouvy, považuje se zásilka za doručenou uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.”

V.
Sankce

1. Za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené pronajímateli i nájemci touto smlouvou náleží oprávněné smluvní straně smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč.
VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. (datum účinnosti lze posunout i na pozdější dobu).

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran.

Z právního hlediska není následující doložka nutná, ale lze ji doporučit v zájmu evidence pronajímatele.
VII.
Doložka

1. Tato smlouva byla schválena radou ….. na schůzi č. …..dne………

 
V …. dne: dne:

 
…………………………………. ….…………………

podpis a razítko pronajímatele podpis nájemce