Řád veřejného pohřebiště

Vzorový řád veřejného pohřebiště

Záhlaví a úvodní preambuli je třeba celkově upravit obvyklým způsobem podle toho, zda půjde o obecně závaznou vyhlášku nebo opatření obce. V části odkazující na příslušné ustanovení zákona lze uvést, že obec jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště.
V této části textu lze rovněž doporučit zavedení legislativních zkratek pro zákon o pohřebnictví (“zákon”), veřejné pohřebiště (“pohřebiště”) a řád veřejného pohřebiště (“řád”), které jsou uplatněny v následujících ustanoveních.
Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště (upřesnění místa pohřebiště).
2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím (jméno, adresa fyzické osoby nebo název a sídlo právnické osoby, pokud jejím prostřednictvím obec pohřebiště provozuje).
Pro tuto osobu lze doporučit v řádu pohřebiště zavedení zkratky umožňující její zřetelné odlišení od“provozovatele pohřebiště”, jímž je ze zákona obec, registrovaná církev nebo náboženská společnost, tedy např. “správce pohřebiště”. Přitom je ovšem třeba dbát na to, aby povinnosti upravené řádem pohřebiště ve vztahu ke správci pohřebiště odpovídaly smluvnímu vztahu mezi provozovatelem pohřebiště a správcem pohřebiště .
Článek 2
Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

Uveden příklad, lze však upravit odlišně podle místních podmínek a možností:
leden, únor, listopad, prosinec…………………………………7-17 hod
březen, říjen……………………………………………… …… 7-17 hod
duben, květen, červen, červenec, srpen, září…………………7-19 hod
Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle… …7-19 hod

Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnými dohodami.
Článek 3
Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tz. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se  souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
7. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se  souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
9. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
10. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
11. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
12. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
13. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.
14. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
15. Pořádání pietních a vzpomínkových akci na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
16. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
17. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby:
a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
b) pohřbívání
c) provádění exhumací
d) ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků
e) pronájem hrobových míst
f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště.

Podle místních podmínek a potřeb lze činnosti uvedené pod písm. g) dále konkretizovat, např. takto:
· zajišťování provozu městské márnice a obsluhy a propůjčování obřadních síní
· zajišťování obsluhy a provozu veřejných WC
· zajišťování vrátní služby
· správu a údržbu objektů na pohřebišti (obřadní síně, komunikace, oplocení apod.)
· zajišťování likvidace odpadu
· údržbu a úpravu hrobových míst
· půjčování nářadí
· informační služby

 

Článek 5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst
Pokud by byl řád pohřebiště vydán obecně závaznou vyhláškou obce, celé následující ustanovení odst. 1 by v něm mohlo být obsaženo, jen pokud by provozovatelem i správcem pohřebiště současně byla sama obec. Pokud by však obec provozovala pohřebiště prostřednictvím jiného správce (právnické nebo fyzické osoby ve smyslu § 18 odst. 2 zákona o pohřebnictví), měly by být níže uvedené povinnosti obsaženy jen ve smlouvě uzavřené mezi obcí a touto právnickou nebo fyzickou osobou a nikoli v obecně závazné vyhlášce obce. V zájmu odstranění možného věcného nesouladu mezi obsahem smluvní úpravy a řádu pohřebiště lze sice postupovat tak, že smlouva by obsahovala při vymezení povinností správce odkaz na obecně závaznou vyhlášku obce, ale legislativní podstatu problému to neřeší. Pokud by totiž povinnosti správce pohřebiště byly obsaženy v obecně závazné vyhlášce obce, při jejich porušení by se správce dopustil správního deliktu podle § 58 zákona o obcích, čímž by došlo ke směšování soukromoprávní (občanskoprávní) a veřejnoprávní úpravy (za porušení povinnosti stanovené smlouvou nelze např. ukládat pokutu ve správním řízení). Podle právního názoru zastávaného Svazem měst a obcí je takové směšování nepřípustné.
1. Správce pohřebiště je povinen:
a) předat nájemci hrobového místa (dále jen “nájemce”) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo;
U vsypu je vyznačeno toto místo pouze v dokumentaci vedené provozovatelem pohřebiště.
b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.
c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště – v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2) Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Následující ustanovení článku 6 lze použít v řádu pohřebiště jen tehdy, pokud není řád pohřebiště vydáván prostřednictvím obecně závazné vyhlášky obce, aby tímto nedocházelo k nahrazování soukromoprávních (občanskoprávních) vztahů veřejnoprávními (viz nálezy Pl. ÚS 27/93 a Pl. ÚS 29/93 konstatující, že vztah mezi pronajímatelem a nájemcem je vztahem občanskoprávním založeným na nájemních smlouvách, a nelze jej proto nahradit obecně závaznou vyhláškou obce). Pokud by řád pohřebiště byl vydán obecně závaznou vyhláškou obce, povinnosti nájemce hrobového místa by bylo třeba upravit pouze v nájemní smlouvě.
Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:
1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.
d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita, a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
5. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
6. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
7. Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 7.
9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.
Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků ke zpopelnění by měl správce pohřebiště dbát na to, aby převzetí lidských pozůstatků bylo doloženo listem o prohlídce mrtvého; tento dokument by měl být podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
– celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
– kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika (resp. krajské hygienické stanice, podle navrhované právní úpravy přijímané v souvislosti se zrušením okresních úřadů).
Článek 8
Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí … let.
Článek 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí… mm.
Hloubku základů je třeba upřesnit pro konkrétní pohřebiště nebo jeho část s ohledem na klimatické vlivy, které mohou způsobovat promrzání a vysychání základové půdy. Při založení základů se musí brát ohled na zvláštní okolnosti, jako např. možnost porušení základů kořeny stromů apod., kde se minimální hloubky výše uvedené patřičně zvyšují, u náhrobků je také nutno brát v úvahu hloubku výkopu při předpokládaném otevírání hrobu s tím, že základová deska nesmí zasahovat do profilu výkopu hrobu.
Obvykle je hloubka založení základů stanovena na min. 600 mm pod úrovní terénu, ve zvláště nepříznivých podmínkách u jemnozrnných jílů až 1 m. Výšku základů lze snížit na úroveň 500 mm pod úroveň terénu v případě, že bude zamezeno promrzání např. štěrkovým polštářem.

b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno (toto ustanovení je vhodné uplatnit, pokud to vyžadují terénní podmínky).
1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.
c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).
i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2.
l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
2. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
– dobu výstavby hrobky
– zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
– požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
– podmínky používání komunikací pohřebiště
– způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
– povinnost dozoru při výstavbě
– průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
3. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
– druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
– způsoby a cyklus revizí hrobky.
Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.
4. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména
– respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
– neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
– nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
– zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
Vyžaduje-li to místní situace, lze v řádu zmínit i další podmínky, např.:
– celkovou váhu naložených vozidel s ohledem na únosnost komunikací v areálech pohřebišť a svažitost terénu
– stanovené jízdní trasy, spolu s upozorněním na zjevné závady tras
– stanovený způsob napojení na elektrické, vodovodní a jiné sítě
– použití WC
– zřízení technického dvora
5. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.
V tomto článku řádu by bylo možné upravit i případné důsledky “omezení vyplývající z územního rozhodnutí o zřízení veřejného pohřebiště” ve smylu § 19 pís. g) zákona, tzn. postup a podmínky platné pro zřizování staveb (zejména stavebně náročných hrobek) na pohřebišti, umožňuje-li to konkrétní územní rozhodnutí.
Následující ustanovení čl. 10 lze využít, pokud bude řád pohřebiště vydán prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. V případě užití obecně nezávazné formy opatření by byla v řádu upravena pouze účinnost, ustanovení článků 2 (provozní doba) a 3 (pořádek na pohřebišti) by bylo možné, jak je blíže upřesněno v úvodním komentáři, souběžně upravit obecně závaznou vyhláškou k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, popř. k užívání zařízení obce sloužícího k potřebám veřejnosti .

Článek 10
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

 

Článek 11
Zrušovací ustanovení

V tomto ustanovení je třeba řešit zrušení dosud platného řádu pohřebiště vhodným způsobem, který umožní vzájemný vztah obou právních forem.

Článek 12
Účinnost

Je třeba stanovit vhodným způsobem účinnost, např. tak, že předpis (vyhláška, opatření) nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím (resp. jeho) vyhlášení.

 

 

………………………….. ………………………………..
místostarosta starosta