Pracovní smlouva

Pracovní smlouva

zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:

uzavírají dnešního dne podle § 33 a násl. zákoníku práce tuto pracovní smlouvu:

1. Zaměstnanec nastoupí do práce dne ……………………………
2. Zaměstnanec se přijímá k výkonu druhu práce: ………………..
3. Místem výkonu práce je ………………………………………….
4. Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou.
5. Zkušební doba činí 3 měsíce.
6. Výpovědní doba se řídí zákonnou úpravou dle § 51 zákoníku práce a činí dva měsíce.
7. Zaměstnanec souhlasí s vysláním na pracovní cesty na dobu nezbytné potřeby zaměstnavatele.
8. Týdenní pracovní doba je stanovena v souladu s ust. § 79 zákoníku práce a činí …..týdně. Zákonná přestávka na jídlo a oddech není součástí pracovní směny.
9. Za vykonanou práci obdrží zaměstnanec mzdu ve výši ………….………..Kč (slovy ………………………….korunčeských).
10. Mzda je splatná měsíčně ve výplatních termínech dle výplatního kalendáře na příslušný kalendářní rok. Mzda bude zaslána na účet zaměstnance č. …………………….u peněžního ústavu……………………………….. Na výplatu mzdy se vztahují § 141 až 144 zákoníku práce.
11.Nárok na dovolenou činí …. týdnů za kalendářní rok
11. Zaměstnanec se zavazuje po dobu jednoho roku od skončení pracovního poměru zdržet výkonu výdělečné činnosti shodné s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo činnost soutěžní povahy vůči podnikání zaměstnavatele. Závazek zaměstnance takovou činnost nevykonávat se zajišťuje smluvní pokutou ve výši ……………………..Kč
12. Zaměstnanec souhlasí, aby zaměstnavatel zpracovával jím poskytnuté osobní údaje pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem a poskytoval tyto údaje orgánům státní správy k tomu oprávněným a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z pracovního poměru a k jeho navázání, o jejichž zpracování a právech s nimi spojených byl(a) informován(a) ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb..
13. Zaměstnanec prohlašuje, že před uzavřením pracovní smlouvy jej zaměstnavatel seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj vyplývají z pracovní smlouvy a s pracovními i mzdovými podmínkami, za nichž má práci vykonávat, a to ve smyslu ust. § 37 zákoníku práce. Při nástupu do práce je zaměstnanec řádně seznámen s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s protipožárními předpisy, jež musí při práci dodržovat a jejichž dodržování bude na něm zaměstnavatel požadovat. Zaměstnanec podpisem této smlouvy potvrzuje, že veškerým těmto informacím, pokynům a poučení rozuměl a zavazuje se je plnit jako součást pracovní kázně.
14. Rozsah pracovní činnosti, stupeň oprávnění jednat za společnost a další podrobnosti jsou specifikovány v Dodatku pracovní smlouvy, který je nedílnou součástí této pracovní smlouvy.
15. Sjednaný obsah této pracovní smlouvy lze měnit, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Změna musí být provedena písemně a tvoří nedílnou součást této pracovní smlouvy.
16. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této pracovní smlouvy se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími předpisy upravujícími pracovně právní vztahy.
17. Nedílnou součástí této smlouvy je dohoda o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování, bude-li se zaměstnancem uzavřena.

V ……………. dne ………………

……………………………………. ……………………………………
zaměstnanec zaměstnavatel