Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obec……………….

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce ………..se na svém zasedání dne …..usnesením č. …usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení

Obec ……. touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do …. dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

Čl. 3
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí ….Kč a tvoří ji:

a) částka …(až 250Kč)… za poplatníka a kalendářní rok, a
b) částka …(až 250Kč)… stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 4
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do ….. .
Čl. 5
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:

a) ……………………..,
b) ……………………..

(2) Úleva se poskytuje:

a) …………………… ve výši … Kč,
b) …………………… ve výši … Kč.
Čl. 6
Zrušující ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje vyhláška č. …./200. … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ……………. .
Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
____________________________
1) § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. ……

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok