Konkurenční doložka

Konkurenční doložka

Zaměstnanec se zavazuje, že se po dobu ……………… po skončení zaměstnání, (nejdéle však po dobu 1 roku, lhůta může být i kratší) zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu.

V případě, že zaměstnanec …….. tento závazek poruší, zaplatí zaměstnavateli pokutu ve výši ………….. Kč.

Součástí této dohody je závazek zaměstnavatele, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání ve výši…………………….(nejméně však ve výši průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku.) Peněžité vyrovnání je splatné pozadu za měsíční období. (pokud se účastníci nedohodli na jiné době splatnosti.)