Usnesení uznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka jinou osobou než zástupcem za úkony učiněné zástupcem – § 34

Usnesení uznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka jinou osobou než zástupcem za úkony učiněné zástupcem

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

Podle ustanovení § 34 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Městský úřad, odbor …………… uznává na základě žádosti účastníka řízení pana/paní …………………, nar. ……….., trvale bytem ………….., ze dne ……………. úkony spočívající v ………………………… učiněné panem/paní ……………………………………. za úkony učiněné zástupcem.

 

O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení se uvede o jaké úkony ve prospěch účastníka řízení se jedná a z jakého důvodu správní orgán vyhověl žádosti účastníka a tedy učiněné úkony osobou – nezbytná její identifikace – uznává za úkony učiněné zástupcem účastníka řízení.)

 

P o u č e n í :
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

V ……………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

________________________________________
– usnesení se oznamuje podle § 72 správního řád
– v případě, že správní orgán nevyhoví podateli, oznamuje toto usnesení pouze jemu