Usnesení o zrušení vyjádření, osvědčení nebo sdělení pro rozpor s právními předpisy – § 156

Usnesení o zrušení vyjádření, osvědčení nebo sdělení pro rozpor s právními předpisy

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad ………………………, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:
Podle ustanovení § 156 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se vyjádření / osvědčení / sdělení Městského úřadu …………………….., odboru ………….. ze dne ……………, č.j. ………………….. ve věci ………………………..

z r u š u j e

pro rozpor s právními předpisy, a to s účinky ode dne, kdy bylo zrušované vyjádření / osvědčení vydáno / sdělení učiněno. (nestanoví-li zákon jinak – § 156 odst. 2)
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení se uvede, o jaké vyjádření, osvědčení či sdělení se jedná. Je nezbytné uvést, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy a konstatovat, že se nejednalo o vadu, kterou lze opravit usnesením dle § 156 odst. 1 správního řádu.)
P o u č e n í :
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
V ………………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 
– usnesení se oznamuje podle ustanovení § 72 správního řádu