Usnesení o zrušení funkce opatrovníka – § 32

Usnesení o zrušení funkce opatrovníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 

USNESENÍ
Městský úřad ……………….., odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

Podle ustanovení § 32 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se v řízení ve věci ……………………………

r u š í

ustanovení opatrovníka ………………….. ustanoveného usnesením ze dne ……….. č.j. ……………… účastníkovi řízení ……………., nar. …………….., trvale bytem ……………

a

ustanovuje se

pro hájení práv v řízení opatrovník jiný …………, nar. ……., trvale bytem ………………..
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení se uvede, jaké důvody ve smyslu ustanovení § 32 odst. 7 správního řádu vedly správní orgán ke zrušení předchozího ustanovení opatrovníka a co vedlo správní orgán k ustanovení opatrovníka jiného. Je zapotřebí přesně konkretizovat všechny osoby – předchozího opatrovníka, nového opatrovníka…)
P o u č e n í :
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

V ………………… dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

 

____________________________________
– usnesení se oznamuje podle § 32 odst. 6 správního řádu