Usnesení o zastavení řízení – žádost účastníka neodůvodňuje zahájení nového řízení – § 102

Usnesení o zastavení řízení – žádost účastníka neodůvodňuje zahájení nového řízení

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

Podle ustanovení § 102 odst. 4 správního řádu

s e z a s t a v u j e

řízení o žádosti ..(uvést účastníka) ve věci ….. (předmět žádosti – zahájení nového řízení podle § 101 SŘ)… týkající se pravomocného rozhodnutí Městského úřadu, odboru ……….., ze dne………….. , č.j. ……………..

 

O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení je nezbytné specifikovat důvody proč žádost účastníka neodůvodňuje zahájení nového řízení).

 
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Odvolání nemá odkladný účinek.

V ………………… dne ……………………….
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)
___________________________________-
– toto usnesení se oznamuje žadateli a těm osobám, vůči nimž již správní orgán učinil úkon