Usnesení o zastavení řízení z moci úřední – § 66

Usnesení o zastavení řízení z moci úřední

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci …………………………
z a s t a v u j e

podle ustanovení § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení vedené z moci úřední ve věci ……………………………z důvodu ……………………. (vymezit jeden z důvodů uvedených v ustanovení § 66 odst. 2)
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení se řádně zdůvodní, proč správní orgán zastavuje řízení vedené z moci úřední.)
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.
V ……………………. dne ……………………….

 
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

– toto usnesení se pouze poznamenává do spisu
– účastníci se o něm vhodným způsobem vyrozumí