Usnesení o zastavení řízení z důvodu uzavření veřejnoprávní smlouvy – § 161

Usnesení o zastavení řízení z důvodu uzavření veřejnoprávní smlouvy

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í

Městský úřad ………………………….., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..
z a s t a v u j e
dle ustanovení § 161 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení ve věci ………………… z důvodu uzavření veřejnoprávní smlouvy dne……………. mezi ……………………..

O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení se přesně vymezí, o jaké řízení, které se zatavuje se jedná. Specifikuje se řádně veřejnoprávní smlouva, jejíž uzavření bylo důvodem pro zastavení řízení.)

 

P o u č e n í :
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
V ………………………….. dne ……………………….

 
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 
– usnesení se oznamuje podle ustanovení § 72 správního řádu