Usnesení o zastavení řízení o žádosti – § 66

Usnesení o zastavení řízení o žádosti

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci …………………………
z a s t a v u j e
podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. ……….) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení o žádosti pana/paní ………………, nar. …………, trvale bytem ………….. ze dne ………….., ve věci ………………….., z důvodu ……………………. (vymezit jeden z důvodů uvedených pod písm. a) – h) citovaného ustanovení)
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení se řádně zdůvodní, proč správní orgán zastavuje řízení o žádosti.)
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

V ………………………. dne ……………………….

 
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

– usnesení se oznamuje podle ustanovení § 72 správního řádu