Usnesení o zastavení řízení, je-li žádost zjevně právně nepřípustná – § 45

Usnesení o zastavení řízení, je-li žádost zjevně právně nepřípustná

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. …………
z a s t a v u j e
ve smyslu ustanovení § 45 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu řízení o žádosti ze dne ………….. pana/paní……………….., nar. ……………., trvale bytem ……………………, ve věci…………, která je zjevně právně nepřípustná.
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení se přesně specifikuje a zdůvodní, v čem spatřuje správní orgán podanou žádost zjevně právně nepřípustnou, proto žádost neprojedná a zastavuje řízení.)
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

V ………………………. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

– usnesení se oznamuje účastníkům, kteří byli o zahájení vyrozuměni