Usnesení o zastavení odvolacího řízení z důvodu zpětvzetí odvolání – § 91

Usnesení o zastavení odvolacího řízení z důvodu zpětvzetí odvolání

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci

z a s t a v u j e

podle ustanovení § 91 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení o odvolání ve věci ……………… z důvodu zpětvzetí odvolání pana/ paní …………….., nar. …………….., trvale bytem ……………………
Řízení je zastaveno dnem zpětvzetí odvolání, tj. dnem ………………………
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení se řádně specifikuje řízení, o které se v daném případě jedná a uvede se, kdy vzal odvolatel své odvolání zpět – odvolání lze vzít zpět nejpozději do vydání rozhodnutí odvolacího orgánu.. Den zpětvzetí má účinky zastavení řízení. Dnem následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci.)
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.
V ……………………………….. dne ……………………….

 
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

– toto usnesení se pouze poznamenává do spisu
– vyrozumí se o něm odvolatelé, jakož i jiní účastníci, pokud byli o podaném odvolání uvědoměni podle § 86 odst. 2