Usnesení o zániku funkce opatrovníka – § 32

Usnesení o zániku funkce opatrovníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 

U S N E S E N Í

Městský úřad …………… rozhodl takto:

Podle § 32 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), funkce opatrovníka ………………………… účastníka řízení ………………………….. nezanikla.
Odůvodnění:

(Uvést, z jakých důvodů vznikly pochybnosti o zániku funkce opatrovníka, a objasnit důvod, proč bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.)
Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………. kraje, a to podáním učiněným u správního orgánu, který usnesení vydal. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

(otisk úředního razítka)

 

 
– toto usnesení se oznamuje pouze opatrovníkovi a opatrovanci nebo jeho zákonnému zástupci