Usnesení o zamítnutí žádosti účastníka o uplatnění opatření proti nečinnosti – § 80

Usnesení o zamítnutí žádosti účastníka o uplatnění opatření proti nečinnosti

KRAJSKÝ ÚŘAD …………… KRAJE
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Krajský úřad ………………… kraje, odbor ……….. jako příslušný nadřízený správní orgán dle ustanovení § …… zákona č. ………… rozhodl takto:
Podle ustanovení § 80 odst. 3 a 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Krajský úřad ……………………………… kraje, odbor …………..

nevyhovuje

žádosti účastníka řízení pana/paní ………………, nar. …………….., trvale bytem ……………. ze dne ………………… o uplatnění opatření proti nečinnosti spočívající v ……………………………
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení je nezbytné řádně uvést, z jakého důvodu krajský úřad nevyhověl žádosti účastníka řízení o uplatnění opatření proti nečinnosti. )
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se podle § 80 odst. 6 správního řádu nelze odvolat.

V …………………………………. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

 
– toto usnesení se oznamuje pouze účastníkovi řízení, který žádá o uplatnění opatření proti nečinnosti