Usnesení o zajištění důkazu – § 138

Usnesení o zajištění důkazu

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í

Městský úřad ………………., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § …………. zákona č. ……………. a § 138 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl z moci úřední / na základě žádosti pana/paní …………….., nar. ……………., trvale bytem ……………….. ze dne ………… takto:

Podle ustanovení § 138 odst. 1 správního řádu se před zahájením řízení ve věci …………………. zajišťuje důkaz ……………………
Zajištění důkazu bude provedeno dne …………… za účasti oprávněné úřední osoby …………..
(Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, mají ti, kdo by byli účastníky nebo jejich zástupci či zmocněnci právo být přítomni u zajištění důkazu a vyjádřit se k němu.)
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení správní orgán uvede, z jakého důvodu ve smyslu § 138 odst. 1 správního řádu se důkaz, který musí být ve výroku řádně specifikován, zajišťuje.
Nehrozí-li nebezpečí z prodlení, vyrozumí správní orgán potencionální účastníky či jejich zástupce, že mají právo být přítomni u zajištění důkazu a mají právo vyjádřit se k němu.
O zajištění důkazu se sepisuje protokol.)
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

V ………………………. dne ……………………….

 
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 
POZN.:
– toto usnesení se oznamuje osobám, jichž se přímo dotýká. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze usnesení oznámit i dodatečně s výjimkou oznámení osobám, které musí při provádění úkonu poskytnout osobní součinnost.