Usnesení o zahájení přezkumného řízení – § 96

Usnesení o zahájení přezkumného řízení

KRAJSKÝ ÚŘAD …………… KRAJE
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Krajský úřad ……………. kraje rozhodl takto:

Podle § 96 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), se zahajuje přezkumné řízení v přestupkové věci …………………. , nar. ………….., bytem ………….
Odůvodnění:

(Specifikovat porušení právního předpisu, které bylo důvodem pro zahájení přezkumného řízení a uvést, že byla zachována lhůta podle § 96 odst. 1 správního řádu.)
Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu ………. , a to podáním učiněným u Krajského úřadu ………. kraje. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

(otisk úředního razítka)