Usnesení o vyloučení řízení o jednotlivých otázkách ze společného řízení – § 140

Usnesení o vyloučení řízení o jednotlivých otázkách ze společného řízení

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í

Městský úřad ………………………., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..

v y l u č u j e

z důvodu urychlení řízení /z jiného důležitého důvodu dle ustanovení § 140 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ze společného řízení ve věci …………………… řízení o jednotlivých otázkách ……………………………. a rozhodne o nich samostatně.

O d ů v o d n ě n í :
Ve společném řízení se zakládá jeden spis. Dojde-li k vyloučení některých otázek ze společného řízení, zařadí se do spisu kopie všech částí spisu vedeného ve společném řízení, pokud se týkají otázky, o níž se řízení vede.

(V odůvodnění usnesení se uvede důvod ve smyslu § 140 odst. 3, proč dochází k vyloučení řízení o jednotlivých otázkách ze společného řízení. Je nezbytné řádně specifikovat společné řízení i řízení o jednotlivých otázkách.)
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.
V ………………………… dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

____________________________________________
– otázka, kdo je účastníkem, se pro účely uplatnění § 27 odst. 1 ve společném řízení posuzuje tak, jako kdyby řízení probíhala samostatně
– toto usnesení se pouze poznamenává do spisu
– účastníci se o něm vhodným způsobem vyrozumí