Usnesení o vyloučení / nevyloučení úřední osoby – § 14

Usnesení o vyloučení / nevyloučení úřední osoby

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 

U S N E S E N Í

 

Služebně nadřízený úřední osoby (ten, kdo má obdobné postavení)……………… ……………… rozhodl o námitce ………….., nar. ………., bytem ……….., o vyloučení z projednávání a rozhodování věci takto:

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), není/je úřední osoba …………… vyloučena z projednávání a rozhodování věci ……………

 

Odůvodnění:

Po posouzení námitky účastníka řízení …………… ze dne ……… o skutečnostech, které podle jeho názoru nasvědčují vyloučení úřední osoby …………….. ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla jmenovaná úřední osoba výsledek řízení ovlivnit, nebyly/byly zjištěny skutečnosti, na jejichž základě lze pochybovat o její nepodjatosti. (Specifikovat okolnosti nasvědčující tomu, že úřední osoba nemá (má) s ohledem na svůj poměr k věci, poměr k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž nelze (lze) pochybovat o její nepodjatosti.)
Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………. kraje, a to podáním učiněným u správního orgánu, který usnesení vydal. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
(jméno, příjmení, funkce a podpis představeného oprávněné úřední osoby)
(otisk úředního razítka)

 

– v úvodní větě usnesení je třeba uvést jméno, příjmení a konkrétní funkci služebně nadřízeného a jeho vztah k podjaté/nepodjaté úřední osobě