Usnesení o veřejném ústním jednání o přestupku – § 49

Usnesení o veřejném ústním jednání o přestupku

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 

U S N E S E N Í
Městský úřad …………… rozhodl o návrhu účastníka řízení, aby bylo ústní jednání veřejné, takto:

Podle § 49 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), bude ústní jednání konané dne ………. ve věci přestupku obviněného ………….., nar. ……………., trvale bytem ………………….. veřejné.
Odůvodnění:

(Objasnit důvod, proč správní orgán vyhověl žádosti účastníka řízení. Zhodnotit, resp. vyjádřit se k podmínkám uvedeným v § 49 odst. 2 a 3 správního řádu.)
Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.
(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

(otisk úředního razítka)

 
– toto usnesení se pouze poznamená do spisu