Usnesení o ustanovení tlumočníka / prostředníka – § 16

Usnesení o ustanovení tlumočníka / prostředníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 

U S N E S E N Í
Městský úřad ……………. rozhodl takto:

Podle § 16 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), se ustanovuje ……………., nar. ………., bytem ……………………. – neslyšící osobě/neslyšící osobě, která neovládá znakovou řeč/hluchoslepé osobě pro řízení v přestupkové věci …………………………tlumočníkem/prostředníkem ………………, nar. …………, bytem ………………………..

Odůvodnění:

……………….. je neslyšící osobou/neslyšící osobou, která neovládá znakovou řeč/hluchoslepou osobou. Proto mu byl ustanoven tlumočník/prostředník.

 

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

(otisk úředního razítka)

 

 
– toto usnesení se oznamuje pouze osobám, jichž se dotýká