Usnesení o ustanovení opatrovníka – § 32

Usnesení o ustanovení opatrovníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad …………… rozhodl v souladu s § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), takto:
Podle § 32 odst. 2 písm. …) správního řádu se ………………… ustanovuje opatrovníkem …………………………
Odůvodnění:

(Uvést, pro kterou překážku nemůže účastník řízení v řízení samostatně jednat.)
Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………. kraje, a to podáním učiněným u správního orgánu, který usnesení vydal. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

(otisk úředního razítka)

 
– toto usnesení se oznamuje podle § 32 odst. 6 správního řádu