Usnesení o určení nepodjaté úřední osoby – § 14

Usnesení o určení nepodjaté úřední osoby

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 

U S N E S E N Í

Služebně nadřízený úřední osoby (ten, kdo má obdobné postavení)…………… …………………… rozhodl takto:

Podle § 14 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) se k projednávání a rozhodování věci ……….. určuje úřední osoba ………………………… (úřední osoba, která není k vyloučené úřední osobě ve vztahu podřízenosti)

Odůvodnění:

Po posouzení námitky účastníka řízení …………… ze dne ……… o skutečnostech, které podle jeho názoru nasvědčují vyloučení úřední osoby …………….. ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla jmenovaná úřední osoba výsledek řízení ovlivnit, byly zjištěny skutečnosti, na jejichž základě lze pochybovat o její nepodjatosti.

(Specifikovat okolnosti nasvědčující tomu, že úřední osoba má s ohledem na svůj poměr k věci, poměr k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti a uvést, že po zjištění podjatosti úřední osoby a jejím vyloučení z přestupkového řízení bylo nutné určit jinou nepodjatou úřední osobu.)
Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.
(jméno, příjmení, funkce a podpis představeného oprávněné úřední osoby)

(otisk úředního razítka)

 

 

– v úvodní větě usnesení je třeba uvést jméno, příjmení a konkrétní funkci služebně nadřízeného a jeho vztah k podjaté/nepodjaté úřední osobě
– toto usnesení se pouze poznamená do spisu