Usnesení o tom, zdali je / není osoba účastníkem – § 28

Usnesení o tom, zdali je / není osoba účastníkem

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 

U S N E S E N Í
Městský úřad …………… rozhodl takto:

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), je/není ……………………………, nar. ……………., trvale bytem …………………., účastníkem řízení ve věci přestupku proti ……… podle § … odst. … písm. …) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění:

(Objasnit důvod, proč vznikla pochybnost o tom, zda výše uvedená osoba je či není účastníkem řízení a proč bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.)
Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………. kraje, a to podáním učiněným u správního orgánu, který usnesení vydal. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 
(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

(otisk úředního razítka)

 
– toto usnesení se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno; ostatní účastníci se o něm vyrozumí
– toto usnesení lze vydat bez předchozího řízení za splnění podmínek uvedených v § 76 odst. 2 správního řádu