Usnesení o stanovení lhůty, dokdy lze činit návrhy – § 36

Usnesení o stanovení lhůty, dokdy lze činit návrhy

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mohou účastníci řízení činit své návrhy v řízení ve věci ……………………………

nejpozději do ……………………………………

 

O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení správní orgán zdůvodní, proč přistoupil k možnosti stanovené správním řádem a stanovil lhůtu účastníkům řízení k doložení svých návrhů v daném řízení.)

 

P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

V ……………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

 

 

– usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu