Usnesení o provedení jiných oprav – § 18

Usnesení o provedení jiných oprav

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 

U S N E S E N Í
Městský úřad …………. rozhodl takto:

Podle § 18 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), se provádí oprava protokolu v části týkající se ………………… tak, že tato část po opravě zní „……………………………………………………………………………“
Odůvodnění:

(Objasnit důvod, proč byla provedena oprava protokolu, která není zřejmou nesprávností ve smyslu § 18 odst. 5 správního řádu – např. upřesnění nejednoznačných nebo nesrozumitelných formulací.)

 

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.
(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

(otisk úředního razítka)

 

 

 
– toto usnesení se pouze poznamená do spisu