Usnesení o prohlášení vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo nicotné rozhodnutí za jiný úkony, jehož náležitosti splňuje – § 157

Usnesení o prohlášení vyjádření, osvědčení nebo sdělení anebo nicotné rozhodnutí za jiný úkony, jehož náležitosti splňuje

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad ………………………, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:
Podle ustanovení § 157 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Městský úřad ………………………….., odbor ……………
p r o h l a š u j e
vyjádření/osvědčení/sdělení/nicotné rozhodnutí ze dne ……………., č.j. …………………… za úkon ……………………………….
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení se uvede, že byly splněny podmínky ve smyslu ustanovení § 157 správního řádu, tj. prohlášením nebude způsobena újma žádné z dotčených osob. Vymezí se, o jaké vyjádření, osvědčení či sdělení nebo nicotné rozhodnutí se jedná. Dále se přesně a konkrétně vymezí úkon, za který bylo vyjádření ……. prohlášeno a uvede se, že má všechny náležitosti tohoto úkonu.)
P o u č e n í :
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
V ………………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

– usnesení se oznamuje podle ustanovení § 72 správního řádu