Usnesení o přerušení řízení o ostatních žádostech v řízení s předstihem žádosti – § 145

Usnesení o přerušení řízení o ostatních žádostech v řízení s předstihem žádosti

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í

Městský úřad ………………………….., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..

p ř e r u š u j e

dle ustanovení § 145 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení o ostatních žádostech …………………….. (vymezit všechny ostatní žádosti) v řízení s předstihem žádosti ve věci ……………………… , a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti / žádostech s nejlepším pořadím ………………………… .
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení se přesně specifikuje, že jde v daném případě o řízení s předstihem žádosti a přesně se vymezí i ostatní žádosti, o nichž se přerušuje řízení.)

 

P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
V ………………………….. dne ……………………….

 
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)
_________________________________________________________
– usnesení se oznamuje žadatelům