Usnesení o předložení listiny (o uložení ediční povinnosti) – § 53

Usnesení o předložení listiny (o uložení ediční povinnosti)

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 

U S N E S E N Í
Městský úřad ……………. rozhodl takto:

Podle § 53 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), se ukládá …………………, nar. ……….., bytem ……………, povinnost předložit Městskému úřadu …………….. listinu ……………………, a to do lhůty …………….
Odůvodnění:

Správní orgán může usnesením uložit tomu, kdo má listinu potřebnou k provedení důkazu ke zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, aby ji předložil. Shora jmenovaný má v držení listinu …………., která je nezbytná k provedení důkazu o ………………… Tuto listinu jmenovaný předloží do lhůty …………. (Odůvodnit, proč je nezbytné provést důkaz výše uvedenou listinou, která by měla přispět ke zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.)
Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

(otisk úředního razítka)

 

– toto usnesení se oznamuje pouze osobě, které je povinnost ukládána