Usnesení o pověření jiného správního orgánu – § 80

Usnesení o pověření jiného správního orgánu

KRAJSKÝ ÚŘAD …………… KRAJE
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Krajský úřad ………………… kraje, odbor ……….. jako příslušný nadřízený správní orgán dle ustanovení § …… zákona č. ………… rozhodl takto:
Podle ustanovení § 80 odst. 4 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Krajský úřad ……………………….. kraje, odbor …………..

p o v ě ř u j e

z důvodu nečinnosti Obecního / Městského úřadu ……………. v ………………… Obecní / městský úřad …………. v …………. vedením řízení ve věci ………………………………
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení je nezbytné uvést, v čem spočívá nečinnost správního orgánu (jak je správní orgán nečinný a v jaké věci) a z jakého důvodu pověřuje krajský úřad jako příslušný nadřízený správní orgán jiný správní orgán ve svém správním obvodu k vedení řízení.. Je nezbytné řízení řádně konkretizovat, aby nedošlo k pochybnostem.)
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se lze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu ……….…, a to podáním učiněným u Krajského úřadu ………………….. kraje, odboru……….. Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání odkladný účinek.

V ……………………….. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 
– toto usnesení se oznamuje správním orgánům a účastníkům uvedeným v § 27 odst. 1
– ostatní účastníci řízení se vyrozumí veřejnou vyhláškou