Usnesení o opravě vyjádření, osvědčení nebo sdělení – § 156

Usnesení o opravě vyjádření, osvědčení nebo sdělení

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad …………………….., odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:
Podle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se provádí oprava vyjádření / osvědčení / sdělení správního orgán ze dne ……………, č.j. …………….., ve věci …………….., a to tak, že ………………………………………..
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení je nezbytné uvést, z jakého důvodu se provádí oprava vyjádření nebo osvědčení nebo sdělení správního orgánu, které je nezbytné řádně konkretizovat. Dále je nezbytné uvést, že se jedná o vadu, kterou lze opravit, aniž tím bude způsobena újma některé z dotčených osob.
Ve výroku se uvede také, jakým způsobem se oprava provádí, tj. vypouští se část…, mění, doplňuje, nahrazuje… apod.)
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.
V ……………………… dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

 

– toto usnesení se poznamená pouze do spisu
– účastníci se něm vhodným způsobem vyrozumí