Usnesení o odmítnutí provedení dožádaného úkonu – § 13

Usnesení o odmítnutí provedení dožádaného úkonu

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………

……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ……………. (dožádaný správní orgán) rozhodl takto:

Podle § 13 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), se odmítá provedení dožadovaného úkonu, tj. úkonu ………………(např. výslech svědka), o jehož provedení byl požádán usnesením (dožadujícího správního orgánu) ………….. ze dne …………, čj. ……….
Odůvodnění:

(Objasnit důvod proč dožádaný správní orgán nemůže provést dožadovaný úkon, případně vyvrátit  argumentaci dožadujícího se správního orgánu týkající se provedení dožadovaného úkonu. Konkretizovat jeden z citovaných důvodů stanovených v § 13 odst. 4 správního řádu. Uvést, že se tak činí v souladu s výše uvedeným ustanovením správního řádu se souhlasem nadřízeného správního orgánu.)

 

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.
(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

(otisk úředního razítka)

 

 

– toto usnesení se pouze poznamená do spisu
– toto usnesení lze vydat bez předchozího řízení za splnění podmínek uvedených v § 76 odst. 2 správního řádu