Usnesení o odložení věci – § 43

Usnesení o odložení věci

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í
Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. …………
o d k l á d á

věc z důvodu ………………………………………..
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení je nezbytné přesně vymezit, z jakého důvodu dle § 43 odst. 1 správní orgán věc odkládá.)

 

P o u č e n í :
Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

V ………………………. dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 
– usnesení se oznamuje osobě, které se týká, je-li známa a podateli
– usnesení lze samostatně přezkoumat v přezkumném řízení