Usnesení o odepření práva nahlédnout do spisu – § 38

Usnesení o odepření práva nahlédnout do spisu

KRAJSKÝ ÚŘAD …………… KRAJE
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í

Krajský úřad ……………. kraje rozhodl takto:

Podle § 38 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), se odepírá ……………………… (jiným osobám uvedeným v § 38 odst. 2 správního řádu) nahlédnutí do spisu (nebo jeho části) čj. …………….
Odůvodnění:

(Konkretizovat důvod odepření, např. osoba usilující o nahlédnutí do spisu není účastníkem řízení a neprokázala právní zájem nebo jiný vážný důvod.)
Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu ………., a to podáním učiněným u Krajského úřadu ………… kraje. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

(otisk úředního razítka)

 

 
– toto usnesení se oznamuje pouze osobě, jíž se odepření týká
– toto usnesení lze vydat bez předchozího řízení za splnění podmínek uvedených v § 76 odst. 2 správního řádu