Usnesení o nařízení předvedení obviněného / svědka (včetně prův. přípisu) – § 60

Usnesení o nařízení předvedení obviněného / svědka

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 

U S N E S E N Í

 

Městský úřad ………… podle § 60 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),

nařizuje předvedení

obviněného z přestupku / svědka ………………., nar. …………., trvale bytem ……………………….., k ústnímu jednání v přestupkové věci, a to dne ……. v …….. hodin do budovy Městského úřadu ………….., kancelář č. ….

Odůvodnění:
Varianta 1:

Obviněný se bez náležité omluvy nedostavil na základě předvolání k ústnímu jednání konanému dne …… před Městským úřadem…………., ačkoli mu bylo řádně doručeno předvolání dne ……, čj. ….. Předvolání obsahovalo i poučení, že v případě nedostavení se bez náležité omluvy bude obviněný předveden. Účast obviněného u ústního jednání o přestupku je nutná pro zajištění řádného průběhu a dosažení účelu řízení.

Varianta 2:

Obviněný se bez dostatečných důvodů nedostavil na základě předvolání k ústnímu jednání konanému dne ……… před Městským úřadem…………., ačkoli mu bylo řádně doručeno předvolání dne ……, čj. ….. Předvolání obsahovalo i poučení, že v případě nedostavení se bez náležité omluvy bude obviněný předveden. Účast obviněného u ústního jednání o přestupku je nutná pro zajištění řádného průběhu a dosažení účelu řízení.
Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

(otisk úředního razítka)

– toto usnesení se oznamuje orgánu, který má předvedení provést (Policie České republiky, obecní policie nebo jiný ozbrojený sbor, o němž to stanoví zvláštní zákon)
– účastníkovi řízení toto usnesení doručí policista, strážník nebo jiná oprávněná osoba, která předvedení zajišťuje

 
MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
Příloha: 1/usnesení

 

Policie České republiky

 
Žádost o předvedení pana (paní) ……………., nar. …………., trvale bytem ……………………….
Podle § 60 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Vás žádáme, abyste dne ……., v …. hodin předvedli do budovy Městského úřadu ………, kanceláře č. …, … patro, pana (paní) …………………….., nar. ………, trvale bytem ………………………

Usnesení, kterým je předvedení nařízeno a které Vám v příloze tohoto přípisu zasíláme, předejte proti podpisu předváděné osobě a potvrzení o převzetí (o doručení) nám vraťte.

 
(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)
(otisk hranatého razítka)