Usnesení o exekučním příkazu – § 111

Usnesení o exekuční výzvě

OBECNÍ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 

Usnesení

Exekuční příkaz

Obecní úřad , jako věcně a místně příslušný exekuční správní orgán podle § 107 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád), rozhodl podle § 111 správního řádu takto:

na základě rozhodnutí ze dne ______, č.j. __________, kterým bylo povinnému panu___________uloženo______, se vydává exekuční příkaz za účelem splnění nepeněžité povinnosti spočívající v ______________.
Exekuce bude provedena __________ (způsob exekuce)
Exekucí budou postiženy věci a práva ___________

Odůvodnění:
(Výrok rozhodnutí musí obsahovat obligatorní náležitosti stanovené § 111 odst. 1 správního řádu.)
(V odůvodnění rozhodnutí se přesně vymezí nepeněžitá povinnost, kterou je povinný povinen splnit, vymezí se exekuční titul, tj. rozhodnutí, kterým byla tato povinnost stanovena, avšak nebyla v určené lhůtě splněna, a na základě kterého se exekuční příkaz vydává a specifikuje se způsob, jakým bude exekuce provedena a věci a práva, které mají být exekucí postiženy.)

Poučení o odvolání:

Proti tomuto usnesení se nelze dle § 111 odst. 3 správního řádu odvolat . Proti exekučnímu příkazu lze podat dle ustanovení § 117 správního řádu námitky.

 

otisk úředního razítka
( oprávněná úřední osoba -jméno, příjmení, funkce, podpis)