Usnesení o dožádání – § 13

Usnesení o dožádání

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

U S N E S E N Í

Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

Podle § 13 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), se žádá (podřízený nebo nadřízený správní orgán anebo jiný věcně příslušný správní orgán, dále jen „dožádaný správní orgán“) o provedení úkonu ……………………………. z důvodu ………………………………….
Odůvodnění:

(Objasnit důvod proč příslušný správní orgán může provést dožadovaný úkon jen s obtížemi anebo s neúčelnými náklady anebo z jakého důvodu jej nemohl provést vůbec. Konkretizovat jeden z citovaných důvodů stanovených v § 13 odst. 1 správního řádu.)

 

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se podle § 13 odst. 1 správního řádu nelze odvolat.
(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

(otisk úředního razítka)