Usnesení o dalším postoupení / vrácení oznámení o přestupku – § 12

Usnesení o dalším postoupení / vrácení oznámení o přestupku – § 12

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

U S N E S E N Í

Městský úřad, odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl takto:

Podle § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), se oznámení o přestupku proti …….. podle § … odst. …) písm. … zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, obviněného ……………, nar. ………, bytem …………….., ……… postupuje (dalšímu) / (vrací) (původnímu) příslušnému správnímu orgánu.
Odůvodnění:

(Objasnit důvod proč není správní orgán věcně, případně místně příslušný. Uvést, že se tak činí v souladu s výše uvedeným ustanovením správního řádu se souhlasem svého nadřízeného správního orgánu.)

 

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.
(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

(otisk úředního razítka)

 

– toto usnesení se pouze poznamená do spisu