Archiv rubriky: Vyhlášky a nařízení obce

Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí a využití sexuálních služeb na veřejných prostranstvích

Obec ………………

Obecně závazná vyhláška č. …/ 200. ,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytnutí
a využití sexuálních služeb na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……….. usnesením č. …… usneslo vydat na základě § 10 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a) nabízení sexuální služby spočívající v podání ústní, zvukové, písemné, obrazové informace nebo nabízení této služby různými posunky a pohyby těla, jakož i odhalováním intimních částí těla,
b) poskytnutí a využití sexuálních služeb.

Čl. 2
Místa a čas pro konání vymezených činností

Činnosti uvedené v čl. 1 je možno vykonávat pouze na veřejných prostranstvích určených a v době uvedené v příloze této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… 200. .
Podpis Podpis
……………. ………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
Příloha k obecně závazné vyhlášce č. ……
Veřejná prostranství a doba povoleného výkonu činností podle této obecně závazné vyhlášky

a) ulice …… v době od … do ……
b) náměstí … v době od … do ……
c) pozemek parc. č. …… v době od … do ……
d) ……
e) ……

Obecně závazná vyhláška o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

Obec ……………….

Obecně závazná vyhláška č. .. / 200. ,
o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……usnesením č. … usneslo vydat podle § 10 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Vymezení plakátovacích ploch v majetku obce

(1) Plakátovací plochy v majetku obce jsou umístěny:
a) … (např. před budovou obecního úřadu) …,
b) … (např. na rohu ulice … a ulice …) …,
c) … (např. na stěně domu čp. .. v ulici …) ….

(2) Přehled umístění plakátovacích ploch je znázorněn v příloze této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“).

Čl. 2
Povinnosti k užívání plakátovacích ploch

(1) Plakátování zajišťuje pouze obec.

(2) Požadavky na zajištění plakátování předkládá žadatel obecnímu úřadu.

(3) Žadatel může požádat pouze o zveřejnění … (např. informace a pozvánky o konání sportovních, kulturních, společenských, prodejních a politických akcí)…….

(4) Plakátování zajišťované jinými osobami a zveřejňování jiných informací než je uvedeno ve vyhlášce, je zakázáno.

Čl. 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem … … 200. .
Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. ……

Přehled umístění plakátovacích ploch

Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků

Obec ……………….

Obecně závazná vyhláška č. .. / 200. ,
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních podniků k zajištění veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……usnesením č. … usneslo vydat podle § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků

(1) Pořadatel …(např. název druhu sportovního podniku)…je povinen oznámit Obecnímu úřadu …….… … dnů před jeho konáním:
a) jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele a provozovatele nebo majitele sportovního zařízení, IČ,
b) označení druhu akce resp. opakujících se akcí, datum konání, počátek, konec a místo konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d) počet členů pořadatelské služby,
e) ……………….

(2) Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.

Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200. … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem … … 200. .
Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav

Obec ……………….

Obecně závazná vyhláška č. .. / 200. ,
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce …………se na svém zasedání dne ……usnesením č. … usneslo vydat podle § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků

(1) Taneční zábavy a diskotéky a jiné kulturní podniky (dále jen „akce“) lze provozovat pouze v době od …… do ………hodin, v období ….(od 1. 7. do 31. 8.) každého roku od …………do……… hodin.

(2) Akce …..(konkrétní druh akce) lze provozovat v době od …. do…. . hodin.
(3) Akce ….. (konkrétní druh akce) pořádané v období ….. lze provozovat od…. do ….. hodin.

(4) Akce …., které se pravidelně opakují, lze provozovat od … do …..hodin.
Čl. 2
Pořadatel akce je povinen oznámit Obecnímu úřadu …….… … dnů před jejím konáním:
a) jméno a příjmení nebo název, trvalý pobyt nebo sídlo pořadatele akce, IČ,
b) označení druhu akce nebo opakujících se akcí, datum konání, počátek, konec a místo konání,
c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní,
d) počet členů pořadatelské služby,
e) ……………….

Čl. 3
Pořadatel je povinen zajistit, aby člen pořadatelské služby byl přítomen v průběhu konání celé akce a označen viditelným nápisem „Pořadatelská služba“.
Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. …/200. … (uvede se přesný název zrušované obecně závazné vyhlášky) … .
Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem … … 200. .

 

 

 
Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Obec ………………

Obecně závazná vyhláška č. …/ 200. ,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo obce ………… se na svém zasedání dne ……….. usnesením č. … usneslo vydat na základě § 10 písmeno a) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, je:
a) … (např. veřejné nabízení a poskytování sexuálních služeb)…,
b) … (např. jízda na kolečkových bruslích, skateboardech a koloběžkách mimo pozemní komunikace),
c) … (např. žebrání),
d) … (např. veřejná hudební pouliční produkce),
e) … (např. pohyb a vstup se zvířaty),
f) … (např. jízda a stání motorových vozidel mimo pozemní komunikace),
g) …….. .

Čl. 2
Vymezení veřejných prostranství a času pro konání určených činností

(1) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno a) je možno vykonávat pouze ……..(přesné označení místa, např. v okruhu …m od budovy Okresního ředitelství Policie ČR) …., a to v době od … do … hodin.

(2) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno c) je možno vykonávat pouze ………(přesné označení místa, např. v okruhu …m od budovy Finančního úřadu) … a … (přesné označení místa) ……., a to v době od … do … hodin.

(3) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno d) je možno vykonávat pouze ………(přesné označení místa, např. …m od budovy Územního pracoviště Krajské hygienické stanice …) ……. a … (přesné označení místa) ……., a to v době od … do … hodin.
Čl. 3
Zákaz činností na vymezeném veřejném prostranství

(1) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno b) je zakázáno provádět:
a) ………(např. na plochách veřejné zeleně v parku v ul. ………… a v parku v ul. …………),
b) ………(např. na ploše náměstí …………., náměstí ………….. ),
c) ………(např. na prostranství u kostela, které je ohraničeno zdmi domů č.p. …, č.p. ……a č.p. ……v ulici ……….. a ……….. ).
(2) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno e) je zakázáno vykonávat:
a) …………(např. na dětských hřištích u domů č.p. …, č.p. ….., č.p. ….. a č.p. ….. ),
b) …………(např.v parčíku u domova důchodců),

(3) Činnost uvedenou v čl. 1 písmeno f) je zakázáno vykonávat na plochách veřejné zeleně.

(4) Veřejná prostranství, na kterých jsou zakázány činnosti uvedené v čl. 3 odst. 1 až 3, jsou graficky znázorněna v přílohách č.1 až 3 této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… 200. .

 

 

Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška o provozním řádu stanoviště taxislužby

Obec …………….

Obecně závazná vyhláška č. ……../200.,
o provozním řádu stanoviště taxislužby

Zastupitelstvo obce ……. na svém zasedání dne ………usnesením č. …….. usneslo vydat na základě § 21 odst. 7 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla provozu na stanovišti taxislužby

(1) Na stanovišti vozidel taxislužby1) v obci je řidič vozidla taxislužby povinen:
a) … ( např. vypnout motor vozidla bezprostředně po příjezdu na stanoviště) …,
b) … (např. umožnit vjezd ostatním vozidlům taxislužby na volná místa stanoviště) …,
c) … (např. nebránit řidičům ostatních vozidel taxislužby v užívání stanoviště vozidel taxislužby) …,
d) … (např. neprovádět opravy a údržbu vozidla taxislužby) …,
e) … ……. .

(2) Stanoviště taxislužby nelze užívat k stání vozidel taxislužby mimo provozní dobu vozidla taxislužby.
Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ….. 200..

 

Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 
_____________________________________________
1) § 21 odst. 7 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Obecně závazná vyhláška o podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a o jeho nošení

Obec…………..

Obecně závazná vyhláška č. ……./ 200.,
o podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a o jeho nošení

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …….usnesením č. ….usneslo vydat na základě § 27 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 153/1995 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Podrobnosti o stejnokroji

Stejnokroj strážníka obecní policie tvoří:
a) ……( např. košile s krátkým rukávem bleděmodré barvy)…..,
b) ……( např. kalhoty ……barvy)……,
c) ……( např. sako černé barvy)……,
d) ……,
e) ……,
f) …….

Čl. 2
Podrobnosti o nošení stejnokroje

(1) Součásti stejnokroje nelze nahrazovat částmi jiného oděvu.

(2) …. .

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ….. 200. .

 
Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška o zrušení obecní policie

Obec………………..

Obecně závazná vyhláška č. ……/200.,
o zrušení obecní policie

Zastupitelstvo obce ………. se na svém zasedání dne ……usnesením č. ….usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 311/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1

V obci ………… se ke dni …………. zrušuje obecní policie.

 

Čl. 2
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
1. Obecně závazná vyhláška č. …/…., o zřízení obecní policie,
2. Obecně závazná vyhláška č. …/…., o podrobnostech stejnokroje strážníků obecní policie a o jeho nošení.
Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… 200. .

 

Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška o zřízení obecní policie

Obec………………..

Obecně závazná vyhláška č. ……/200.,
o zřízení obecní policie

Zastupitelstvo obce ………. se na svém zasedání dne ……usnesením č. …. usneslo vydat na základě § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 311/2002 Sb., a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1

V obci ………. se ke dni ……………. zřizuje obecní policie.
Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem …… 200. .

 

 

 
Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Obecně závazná vyhláška o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno

Obec………………

Obecně závazná vyhláška č. …/ 200.,
o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno

Zastupitelstvo obce ……… se na svém zasedání dne …… usnesením č. … usneslo vydat na základě § 17 odst. 11 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 149/1998 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Stanovení okruhu vzdálenosti

Provozování výherních hracích přístrojů v obci nelze povolit v tomto okruhu vzdáleností:
a) … (např. do 100 m od budovy Základní školy … a Střední školy …; tento okruh vzdálenosti je ohraničen ulicemi…, …),
b) … (např. do 80 m od kostela Sv. …….. na náměstí ……… ; tento okruh vzdálenosti je vymezen ulicí …od č.p. …do č.p. … a ulicemi …, …, …a č.p. … na náměstí …),
c) ………………..
Čl. 2
Přechodné ustanovení

Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat v okruhu vzdálenosti stanoveném v čl. 1 nejdéle do doby stanovené ve vydaném povolení.

Čl. 3
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ……..

 

 

Podpis Podpis
…………………… …………………………
Jméno Příjmení Jméno Příjmení
místostarosta starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne: