Vzdání se nároku na náhradu nákladů řízení

VZDÁNÍ SE NÁROKU NA NÁHRADU NÁKLADŮ ŘÍZENÍ

(§ 142 a násl. o. s. ř.)

Okresnímu soudu
v Šumperku

ke sp. zn. 35C 10/2004

Žalobce: Milan Heim, bytem Šumperk, Šenov 35
Žalovaný: Lukáš Král, bytem Šumperk, Olomoucká 20

o zaplacení 30 500 Kč s příslušenstvím

Prohlašuji, že se vzdávám nároku na náhradu nákladů tohoto řízení.

V Šumperku dne 3. ledna 2005
Milan Heim