Uznání dluhu

Uznání dluhu

 

Dlužník: …………………………….
tímto co do důvodů a výše uznává, že dluží
věřiteli: ………………………….

 
z titulu nevrácení půjčky poskytnuté mu dne ………………….. dle Smlouvy o půjčce

částku ……………………..Kč (slovy: ………………. korun českých) spolu s úrokem ve výši ……………. % měsíčně a zavazuje, že tento dluh zaplatí nejpozději do …………………….

Dlužník zároveň stvrzuje, že nemá vůči věřiteli žádné protinároky k započtení, ať již splatné či zatím nesplatné, které by mu byly ke dni tohoto uznání dluhu známé.

 
V ……. dne ……………………………..
…………………………………
dlužník

 

Uznání dluhu přijímám.
………………………………
věřitel