Usnesení -opatrovník – zahájení řízení z moci úřední – § 46

Usnesení -opatrovník – zahájení řízení z moci úřední

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

U S N E S E N Í
Městský úřad……………….., odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… zahajované z moci úřední rozhodl podle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Účastníkovi řízení ……………… , nar. …………….., trvale bytem …………….. se z důvodu, že se mu nepodařilo oznámit zahájení řízení z moci úřední ve věci ………………….

ustanovuje k hájení jeho práv

opatrovník ……………………, nar. ……….., trvale bytem…………
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení je nezbytné uvést a doložit řádnými podklady, že se účastníkovi řízení prokazatelně nepodařilo oznámit zahájení řízení z moci úřední, proto se ustanovuje opatrovník. Dále je nutné přesně uvést osobu, které je ustanovován opatrovník a osobu, která je ustanovena opatrovníkem.)

 

P o u č e n í :

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze účastník, který může být tímto usnesením přímo dotčen. Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Odvolání nemá odkladný účinek.

V ………………… dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)