Usnesení o zastavení zahájeného přezkumného řízení – nebyl porušen právní předpis – § 97

Usnesení o zastavení zahájeného přezkumného řízení – nebyl porušen právní předpis

KRAJSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

 
U S N E S E N Í
Krajský úřad ………………….. kraje, odbor ……….. .. příslušný nadřízený správní orgán podle ustanovení § 95 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl takto:

Podle ustanovení § 97 odst. 1 správního řádu se přezkumné řízení ve věci pravomocného rozhodnutí Obecního/Městského úřadu ………………… ze dne ………….., č.j. …………………. ve věci ……………………

z a s t a v u j e

z důvodu zjištění, že nebyl porušen právní předpis.
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení se uvedou důvody, které vedou nadřízený správní orgán k závěru, že nebyl porušen právní předpis a proto je nezbytné přezkumné řízení zastavit.)
P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.
V ………………… dne ……………………….

 
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

– toto usnesení se pouze poznamenává do spisu
– účastníci se o něm vhodným způsobem vyrozumí