Usnesení o zastavení zahájeného přezkumného řízení – § 97

Usnesení o zastavení zahájeného přezkumného řízení

KRAJSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
___________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)

U S N E S E N Í

 

Krajský úřad ……… kraje rozhodl po zahájení přezkumného řízení takto:

Podle § 97 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), se přezkumné řízení ve věci přestupku obviněného ………….., nar. ……………., trvale bytem ………………….. zastavuje.
Odůvodnění:

(Stručně objasnit zjištění správního orgánu po zahájení přezkumného řízení, tj. uvést, že po zahájení přezkumného řízení bylo zjištěno, že právní předpis porušen nebyl.)
Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 správního řádu nelze odvolat.
(jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby)

(otisk úředního razítka)
– toto usnesení se pouze poznamená do spisu