Usnesení o zastavení řízení o žádosti z důvodu nesložení záruky za splnění povinnosti – § 147

Usnesení o zastavení řízení o žádosti z důvodu nesložení záruky za splnění povinnosti

MĚSTSKÝ ÚŘAD ……………
……………………….
…….……………
_____________________________________________________________________________________________________
Čj. ……………. (datum)
U S N E S E N Í

Městský úřad ………………………….., odbor ……….. .. příslušný správní orgán dle ustanovení § ……… zákona č. ……………..
z a s t a v u j e

dle ustanovení § 147 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, řízení o žádosti pana/paní ………………, nar. ………, trvale bytem ……………… z důvodu nesložení záruky …………… (peněžité/ nepeněžité) za splnění povinnosti …………………………… v určené době.
O d ů v o d n ě n í :

(V odůvodnění usnesení se přesně vymezí, o jakou záruku se jedná a do jaké doby měla být složena, dále o jakou povinnost, která vznikne v důsledku využití oprávnění z rozhodnutí, se jedná a je nezbytné konkretizovat správní řízení o žádosti, které se zastavuje.)

 

P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………. kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu ……… Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
V ………………………….. dne ……………………….

 
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

(otisk úředního razítka)

 

______________________________________
– usnesení se oznamuje podle § 72 správního řádu